Animal Portraits - roniq

Egyptian Goose, Florida 2016